Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА
Анонси

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку

Назад

Враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2012 року №509 «Про заходи щодо оптимізації структури облдержадміністрації» замінити в тексті слова «Головне управління» на «Департамент» у відповідному відмінку

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В Головному управлінні агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації (надалі – Головне управління) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Ці Правила поширюються на всіх працівників Головного управління.

3. Метою цих Правил є визначення обов'язків державних службовців та інших працівників Головного управління, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній трудовий розпорядок.

4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, розв'язує начальник Головного управління в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням з Профспілковим комітетом Головного управління.

5. Дані Правила схвалені загальними зборами трудового колективу Головного управління “10” травня 2012 року.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

6. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники Головного управління приймаються на роботу за трудовими договорами, державні службовці - на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

7. При прийнятті на роботу особи, що працевлаштовуються, зобов'язані подати: трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред'являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

8. Прийняття на роботу оформляється наказом начальника Головного управління, який оголошується працівнику під розписку.

Працівники, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу.

9. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі організаційно – кадрової роботи та контролю.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на Адміністрацію Головного управління.

10. Приймаючи працівника Адміністрація Головного управління зобов'язана:
а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність можливих небезпечних факторів на робочому місті, де він буде працювати;
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
г) провести вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

12. Розірвання трудового договору з Адміністрацією допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

13. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника Головного управління.

14. Адміністрація зобов'язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні права та обов'язки працівників

15. Працівники мають право на:

 • захист професійної гідності і честі;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення ініціативи;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;
 • на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
 • захист своїх законних прав та інтересів у державних органах та у судовому порядку;
 • інші права, передбачені чинним законодавством.

16. Працівники Головного управління зобов'язані:
а) працювати сумлінно, виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
б) виконувати вимоги з охорони праці, електробезпеки та протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
в) берегти обладнання, інвентар, матеріали.

17. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями.

IV. Основні обов'язки адміністрації головного управління

18. Адміністрація зобов'язана:
а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для ефективної роботи працівників Головного управління відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
б) визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
в) впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції працівників, спрямовані на поліпшення роботи Головного управління;
г) організовувати правове і професійне навчання;
д) укладати і розривати угоди з працівниками відповідно до чинного законодавства;
е) видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам управління відповідно до графіка відпусток;
є) забезпечити вимоги охорони праці, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;
ж) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення та трудової дисципліни;
з) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників;
и) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність;
ї) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.

V. Робочий час і його використання

19. Для працівників встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя). При п'ятиденному робочому тижні тривалість роботи становить 40 годин на тиждень.

Працівники відділу комп’ютерних технологій, інформаційно – аналітичного та господарського забезпечення (сторожі) працюють за змінним місячним графіком. Вихідні для них встановлюються окремими графіками змінності, що затверджуються не пізніше ніж за два місяці до дати, з якої вводять графік змінності. Графіки змінності доводять до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до введення їх у дію.

Розпорядок роботи по Головному управлінню визначається за графіком затвердженим Чернігівською обласною державною адміністрацією. Перерву для харчування та відпочинку працівники використовують на власний розсуд;

20. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові, неробочі дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом начальника головного управління та дозволу Профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

21. Працівники Головного управління можуть бути залучені до чергування в Головному управління. Графік чергування і його тривалість затверджує начальник за погодженням з Профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні, святкові і неробочі дні вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років.

Жінки, які мають дитину - інваліда або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні, святкові і неробочі дні без їх згоди.

22. Графік надання щорічних відпусток погоджується з Профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки начальнику Головного управління оформляється розпорядженням облдержадміністрації, а іншим працівникам - наказом начальника Головного управління. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше чотирнадцяти календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

23. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заходи заохочення:

 • Подяка;
 • Почесна грамота Головного управління;
 • Знак пошани Головного управління;
 • вітальна адреса;
 • преміювання.

24. За досягнення високих результатів у роботі працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

25. Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу Головного управління і заноситься до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

26. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
а) догана;
б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
а) попередження про неповну службову відповідність;
б) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

У разі появи на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння працівник в обов’язковому порядку відсторонюється від роботи. Факт появи в нетверезому стані, стані токсичного сп’яніння підтверджується актом медичного обстеження, наркотичного сп’яніння - актом медичного огляду (обстеження).

Відсторонення здійснюється наказом про відсторонення від роботи на підставі доповідної записки безпосереднього начальника працівника за погодженням із заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а заступника начальника Головного управління – безпосередньо начальником Головного управління строком на один день.

Час, протягом якого працівник не працював внаслідок відсторонення з вище зазначених причин, оплаті не підлягає.

Державні службовці за невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, відстороняються від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення приймається начальником Головного управління.

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування (до двох місяців).

У разі відсторонення від роботи державного службовця, обвинуваченого у вчиненні злочину, за постановою слідчого заробітна плата не зберігається.

27. Дисциплінарні стягнення щодо конкретного працівника застосовуються начальником Головного управління, щодо останнього – головою облдержадміністрації.

28. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від основної діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

До застосування дисциплінарного стягнення начальник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

29. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

30. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

31. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Адміністрація Головного управління має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

Назад

20 Липня 2018 11:49