Анонси

 

 
 
 
 
 
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Назад

Порядок
доступу до публічної інформації
у Департаменті агропромислового розвитку
Чернігівської обласної державної адміністрації

Згідно з Законом України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь – якими засобами та на будь – яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Департаменту.

Цей порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації Департаментом при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на отримання публічної інформації складається, як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми(додається).

Запити щодо надання публічної інформації приймаються в Департаменті у робочі дні з 9:00 до 18:00.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним та подаватися на вибір запитувача:

  • усно (безпосередньо у приміщенні Департаменту каб. №316);
  • телефоном за номерами: 77-44-40; 67-67-72;
  • факсом за номером 4-24-44;
  • електронною поштою за спеціальною адресою:[email protected]
  • письмово за адресою: проспект Миру, 14, м. Чернігів, 14000.

При необхідності відповідальна особа відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Департаменту надає консультації в частині оформлення запиту.

На запити, викладені за телефоном, відповідальна особа Департаменту на підставі дзвінка заповнює форму запиту щодо надання публічної інформації. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту, поданий в усній формі.

У разі якщо особа, яка звернулась безпосередньо у приміщення Департаменту, не зможе подати письмовий запит (обмежені фізичні можливості) його оформляє відповідальний працівник Департаменту обов'язково зазначивши своє ім'я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Відповідальний працівник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Департаменту щогодини перевіряє наявність надходження запитів на спеціальну електронну адресу[email protected]та загальну електронну адресу Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації[email protected] (у разі надходження запитів).

Усі запити на публічну інформацію, що надходять до Департаменту (надані особисто, у тому числі усно, передані електронною поштою, факсом, за телефоном), невідкладно реєструються та обліковуються у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю Департаменту.

Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

На кожний окремий запит оформляється відповідна реєстраційна картка, в якій, крім необхідних даних, обов'язково фіксується час реєстрації та термін виконання.

При реєстрації запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

  • статусом запитувача (фізична особа або юридична особа: громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо);
  • територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення тощо;
  • тематикою запиту;
  • способом надання запиту: письмово, електронною поштою, за телефоном, факсом, подано особисто, записано за вимогою запитувача.

Залежно від змісту запиту, запит направляється (протягом однієї години) відповідальним працівником відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Департаменту на розгляд та резолюцію директору Департаменту.

Термін підготовки відповіді не може перевищувати 3 –х робочих днів.

Відповідь запитувачу готує особа, або відділ Департаменту, визначений директором Департаменту.

У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох відділів Департаменту, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є відділ, зазначений у резолюції першим, якщо не обумовлене інше.

Підготовлений проект відповіді (проект листа про відмову або відстрочку в задоволенні запиту) запитувачу, завізований начальником відділу Департаменту, який готував проект (у випадку, коли інформацію готували декілька відділів, проект відповіді візують всі начальники відділів), передається на підпис в установленому порядку директору Департаменту.

Начальники відділів Департаменту несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному відділі, а також за зміст підготовлених проектів відповідей.

Відповідь повинна надаватися не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або зможуть статись і загрожують безпеці громадян.

Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, директор Департаменту, може продовжити строк його розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Датою та часом фактичного виконання запиту вважається дата та час реєстрації відповіді на запит у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю Департаменту.

Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю Департаменту здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів.

У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу начальник відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Департаменту за один робочий день до закінчення строку інформування повідомляє про цей факт директора Департаменту для вжиття відповідних заходів.

У разі коли Департамент, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені частиною першою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» директор Департаменту, який розглядає запит на інформацію, відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово, з роз'ясненням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

При цьому, якщо Департаменту відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, запитувач повідомляється, а запит у встановленому порядку направляється відповідній структурі разом із супровідним листом не пізніше другого робочого дня після реєстрації.

Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки Департамент має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку приймається директором Департаменту та доводиться до відома запитувача у письмовій формі з вказівкою на причини незадоволення запиту у визначений законом термін та строк, у який запит буде задоволено.

Відділ організаційно - кадрової роботи та контролю готує звіт щодо задоволення запитів на інформацію та подає на офіційний веб – сайт Департаменту для оприлюднення у розділі «Доступ до публічної інформації».

Форма запиту на публічну інформацію


ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію

Назад